Licenční podmínky

/ Flexi

Podmínky užití služeb a licencí softwaru ARIT s.r.o.

Licenční podmínky k softwaru ARIT s.r.o.

Základní ustanovení

Toto jsou podmínky obchodní pro užívání software ARIT s.r.o. (dále jen „Licenční podmínky“). Licenční podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností ARIT s.r.o., IČ: 26747804, se sídlem Praha 4, Dobronická 1257, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C, spisová značka C/91216 a Zákazníkem vzniklé v souvislosti či na základě licenční smlouvy uzavřené se Zákazníkem. „Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, s přiděleným identifikačním číslem (tzv. IČ), která míní užívat a / nebo užívá Produkt na základě Smlouvy. „Objednávka“ je projev vůle Zákazníka k uzavření Smlouvy nebo k tzv. Rozšíření Licence, který lze učinit písemně, osobně, telefonicky, elektronicky. V Objednávce je nutné uvést Produkt a konkrétní požadovanou konfiguraci Produktu, identifikační údaje Zákazníka (vždy povinně jméno, IČ a e-mailová adresa). Před odesláním Objednávky je zapotřebí ověřit si její úplnost. Odesláním Objednávky stvrzujete, že akceptujete výši odměny za poskytnutí Produktu a ceny za poskytování služeb k Produktu podle aktuálního ceníku přístupného na webových stránkách na adrese www.arit.cz (dále jen „Webové stránky“), že jste se seznámili se zněním Licenčních podmínek platným v době odeslání Objednávky a že se těmito Licenčními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, řídí smluvní vztahy mezi společností ARIT s.r.o. a Vámi. Webové stránky je zapotřebí průběžně sledovat, neboť jsou na nich důležité informace z hlediska užívání Produktu.
Tyto Licenční podmínky je nutné si přečíst nejpozději před provedením úhrady odměny za poskytnutí licence či podlicence k Produktu (dále jen „Odměna“) dle daňového dokladu, kde je tento Produkt i specifikován, a vyjádřit souhlas s těmito Licenčními podmínkami uhrazením Odměny. Pokud s následujícím textem nesouhlasíte, úhradu neprovádějte a příslušný doklad pro úhradu Odměny ignorujte. Osoba, která nesouhlasí s Licenčními podmínkami, je povinna zdržet se užívání Produktu. Provedením úhrady Odměny se tyto Licenční podmínky považují za z Vaší strany akceptované a jejím připsáním na příslušný účet dochází k uzavření Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Licenční podmínky. Tímto okamžikem nabýváte příslušná užívací oprávnění k Produktu. Bez zbytečného odkladu po nabytí užívacích oprávnění, nejpozději do 2 pracovních dnů, obdržíte prostřednictvím e-mailu buď přístupové údaje k Produktu (bude-li uložen a provozován na serverech zajištěných Poskytovatelem – dále jen „Privátní Cloud“),  licenční soubor, po jehož importu do instalace Produktu dojde k aktivaci Produktu (bude-li instalován na Vašem serveru), nebo proběhne on-line aktivace z licenčního serveru provozovaném ARIT s.r.o. (pro tento způsob je nutné připojení na Internet)

Produkt je chráněn autorským právem a know-how v něm obsažené tvoří součást obchodního tajemství společnosti ARIT s.r.o. Produkt je v jednotlivých státech distribuován k tomu oprávněnými distributory. V těchto Licenčních podmínkách dále užívaný termín „ARIT software“ označuje Produkt v konkrétní konfiguraci uvedený v Objednávce, termín „Licence“ oprávnění k výkonu práva užít ARIT software ve formě licence poskytnuté Poskytovatelem ARIT s.r.o., termín „Poskytovatel“ označuje osobu, která je oprávněna poskytnout Licenci (tj. ARIT s.r.o.), a termín „Nabyvatel“ osobu, která objednala ARIT software, uhradila Odměnu, akceptovala tyto Licenční podmínky, uzavřela tak Smlouvu a získala oprávnění užívat ARIT software.

Produkt je informační systém obsahující především počítačový program ve strojovém kódu, znalostní databázi, technickou dokumentaci a know-how. Licencí k užití ARIT software se rozumí oprávnění k obvyklému užívání ARIT software pro vlastní potřebu Nabyvatele v souladu s určením ARIT software při dodržení stanovených podmínek a podmínek vyplývajících z právních předpisů po sjednanou dobu. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škodu vzniklou nesprávným provozováním ARIT software v rozporu s dokumentací.

Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci jako nevýhradní, Nabyvatel ji není povinen využít. Licence je poskytována na území EU na dobu trvání majetkových autorských práv k Produktu. Údaje o Poskytovateli Licence, množstevním rozsahu a konfiguraci ARIT software jsou vždy uvedeny v Objednávce a následně na příslušném dokladu, kterým je vyúčtována Odměna. Nabyvatel se zavazuje užívat ARIT software pouze v rozsahu sjednaném těmito Licenčními podmínkami. Nabyvatel je oprávněn pořizovat kopie ARIT software pouze pro účely archivace nebo bezpečnostních záloh, přičemž je třeba zabezpečit tyto kopie proti ztrátě a odcizení. Nabyvatel není oprávněn jakkoli měnit, dekompilovat, nebo zpětně vyvíjet Produkt, ani podnikat obdobné či jiné kroky za účelem získání zdrojového kódu Produktu s výjimkou a v rozsahu činností kogentně výslovně povolených autorským zákonem. Nabyvatel vykonává oprávnění podle kogentních ustanovení § 66 autorského zákona prostřednictvím Poskytovatele coby osoby odborně zdatné v rámci Roční podpory. V případě, že Poskytovatel neposkytne Nabyvateli informace nezbytné k dosažení vzájemného funkčního propojení (kompatibility) ARIT software s jiným softwarovým produktem, je Nabyvatel povinen za podmínek této smlouvy písemně požádat Poskytovatele o poskytnutí těchto informací, pokud Poskytovatel tyto informace již předtím nezpřístupnil na Webových stránkách. Pokud by Nabyvatel vykonával tato oprávnění sám, činil by tak na vlastní nebezpečí a Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za vady ani případné škody způsobené takovouto činností. Nabyvatel se zavazuje neprodleně Poskytovatele písemně, úplně a na své náklady informovat o jakémkoli výsledku dekompilace, pokud by k ní i přes uvedené a ujednání Smlouvy došlo; tato informace se považuje za důvěrnou informaci podle těchto Licenčních podmínek. Nabyvatel není oprávněn provádět úpravy, doplňky či změny počítačového programu coby součásti Produktu podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) autorského zákona, v případě dokumentace, znalostní databáze a ostatních součástí Produktu pak jakékoli úpravy, doplňky či změny, a to ani za účelem odstranění případných vad.

Nabyvatel není oprávněn Licenci nebo oprávnění tvořící součást Licence ani zčásti poskytnout nebo bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit třetí osobě. Toto omezení se netýká osob, které jsou s Nabyvatelem majetkově či kapitálově propojené a/nebo kterým Nabyvatel v souladu se svým živnostenským oprávnění poskytuje služby, k jejichž zajištění využívá ARIT software. Smrtí Nabyvatele – fyzické osoby nebo zánikem Nabyvatele – právnické osoby přechází příslušná práva a povinnosti na jeho právního nástupce.

Za místo předání ARIT software se považuje sídlo Poskytovatele.

Licence se vztahuje též na další autorská díla, která Poskytovatel poskytne Nabyvateli v době trvání Smlouvy v souvislosti s užíváním ARIT software Nabyvatelem. Pokud Poskytovatel poskytne Nabyvateli na základě Objednávky Nabyvatele učiněné telefonicky, písemně či elektronicky v průběhu trvání smluvního vztahu upraveného těmito Licenčními podmínkami další uživatelské přístupy nebo užívací oprávnění k dalším modulům ARIT software (dále jen „Rozšíření konfigurace“) nebo pokud Poskytovatel poskytne Nabyvateli užívací oprávnění k již existujícím softwarovým řešením uvedeným v ceníku Poskytovatele (dále jen „Katalogové doplňky“) nebo pokud Poskytovatel vytvoří pro Nabyvatele na základě objednávky Nabyvatele aplikace k ARIT software – např. tiskové sestavy, skripty, reporty – (dále jen „Uživatelské doplňky“), jedná se o rozšíření Licence v rozsahu, který bude vyplývat z příslušného daňového dokladu, kterým bude vyúčtována cena za toto rozšíření (dále jen „Rozšíření Licence“) a pro vztahy tím mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem založené bude rovněž platit úprava vyplývající z těchto Licenčních podmínek. Účinky Rozšíření Licence nastanou okamžikem, kdy Nabyvatel uhradí příslušnou částku vyplývající z daňového dokladu specifikujícího rozsah Rozšíření Licence, vystaveného na základě objednávky Nabyvatele, v níž bude specifikováno, o jaké moduly, uživatelské přístupy, Katalogové doplňky či Uživatelské doplňky se Licence k ARIT software rozšiřuje. Požadavek na Rozšíření Licence je třeba zaslat e-mailem na doménu arit.cz (např. adresa info@arit.cz) nebo jej zadat prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, přičemž požadavek se považuje za doručený Poskytovateli jen v případě, že jeho obdržení Poskytovatel Nabyvateli potvrdí.

Omezení Licence v průběhu trvání Smlouvy je možné na základě dohody Poskytovatele a Nabyvatele (dále jen „Redukce Licence“). Nabyvatel je oprávněn požádat Poskytovatele o Redukci Licence, v žádosti o Redukci Licence uvede požadovaný rozsah omezení o moduly ARIT software či přístupy. V případě zájmu Nabyvatele o Redukci Licence nebude uzavírán zvláštní dodatek k Smlouvě v písemné formě, k Redukci Licence dojde v rozsahu vyplývajícím z žádosti o Redukci Licence odsouhlasené Poskytovatelem, přičemž účinky Redukce Licence nastanou po úhradě příslušného administrativního poplatku Nabyvatelem dle ceníku Poskytovatele aktuálního v době Redukce Licence. Poskytovatel Nabyvateli po úhradě administrativního poplatku adekvátně zredukuje rozsah využívaného ARIT software. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že Redukcí Licence dochází ke změně Smlouvy a že mu nebude, a to ani zčásti, vrácena Odměna, Cena, ani poskytnuta jakákoli finanční či jiná náhrada. Nabyvatel souhlasí s úhradou administrativního poplatku ve výši vyplývající z ceníku Poskytovatele aktuálního v době Redukce Licence. Požadavek na Redukci Licence je třeba zaslat e-mailem na doménu arit.cz, přičemž požadavek se považuje za doručený Poskytovateli jen v případě, že jeho obdržení Poskytovatel Nabyvateli potvrdí.

Poskytovatel má právo shromažďovat a užívat technické informace týkající se provozu ARIT software u Nabyvatele. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení Produktu nebo k poskytnutí služeb objednaných Nabyvatelem u Poskytovatele a nebude je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k identifikaci Nabyvatele třetími osobami.

Nabyvatel bere na vědomí, že Produkt může obsahovat technické prostředky DRM (Digital Rights Management), které zabraňují jeho nezákonnému užití nebo jeho použití v rozporu se Smlouvou.

Data vložená do ARIT software nejsou ve vlastnictví Poskytovatele, Nabyvatel má právo kdykoliv si pořídit jejich zálohu.

Odměnu za poskytnutí Licence lze uhradit jednorázově nebo ve formě pravidelných měsíčních úhrad (dále jen „Pronájem“). ARIT software lze provozovat na serverech zajištěných Nabyvatelem nebo v Privátním Cloudu.

Jednorázová úhrada Odměny

V případě jednorázové úhrady Odměny je po dobu jednoho roku od poskytnutí Licence poskytována Roční podpora jako součást licenčních oprávnění a tak i úhrada za Roční podporu je v tomto případě součástí Odměny. Poté je Nabyvatel povinen hradit za Roční podporu, pokud se rozhodne tuto službu využívat, úhradu dle ceníku Poskytovatele přístupného na Webových stránkách. „Roční podporou“ se rozumí souhrn služeb spojených s aktualizacemi ARIT software a základní uživatelská a technická podpora.

Rozšíření konfigurace ARIT software v případě, že Odměna byla uhrazena jednorázově, je možné pouze tehdy, pokud je Nabyvatel v okamžiku objednání Rozšíření konfigurace uživatelem Roční podpory.

Pronájem

Služba Roční podpora je v případě Pronájmu poskytována jako součást licenčních oprávnění a tak i úhrada za Roční podporu je v tomto případě součástí Odměny. V případě Pronájmu není možné Produkt užívat bez současného využití služby Roční podpora.

Redukce Licence či Rozšíření konfigurace jsou možné vždy od následujícího fakturačního období, kterým je v případě Pronájmu kalendářní měsíc.

Pokud není uhrazena Odměna za Pronájem, není Nabyvatel oprávněn ARIT software užívat.

Pokud dojde v případě Pronájmu k ukončení Smluvního vztahu, není Nabyvatel nadále oprávněn užívat ARIT software k žádnému jinému účelu, než pro nahlížení do dat a pořizování výstupů z těchto dat, a to od okamžiku ukončení Smlouvy, a je povinen se jiného užití ARIT software zdržet.

Provoz ARIT software na technice Nabyvatele

Za provoz, údržbu, zálohování a aktualizaci Systému je v případě provozování ARIT software na technice Nabyvatele zodpovědný Nabyvatel.

Provoz ARIT software v Privátním Cloudu

Podmínkou provozu v Privátním Cloudu je uhrazená služba Roční podpora a poplatek za poskytování služeb v privátním cloudu. Na tyto služby má Nabyvatel nárok pouze v období, na které je má zaplaceny.

Nabyvatel je povinen uchovávat v tajnosti své přístupové údaje k ARIT software a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel za škody, které budou Poskytovateli nebo třetím stranám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny. Nabyvatel také zodpovídá za kvalitu přístupových hesel jím zvolených.

Za provoz, údržbu, zálohování (alespoň 1x denně) a aktualizaci ARIT software je zodpovědný Poskytovatel.

Poskytovatel garantuje, že ARIT software bude mít roční dostupnost alespoň 99,5% v době od 6:00 do 24:00 hod. Za nedostupnost se považuje výpadek delší než 2 minuty. Výjimku z povinnosti zajistit dostupnost ARIT software tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (například zásah vyšší moci, povodně, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, odpojení serveru ze strany třetích osob apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (například údržba hardware, aktualizace software apod.), přičemž tyto činnosti Poskytovatel bude primárně provádět v době od 0:00 do 6:00 hod nebo po předchozí dohodě s Nabyvatelem.

V případě využívání API při provozu v Privátní Cloudu je počet požadavků na API omezen na 20.000 za den na jednu instalaci ARIT software. Tento limit lze po dohodě individuálně zvýšit. Nabyvatel nesmí zbytečně zatěžovat API a je povinen požadavky na API optimalizovat. V případě překročení limitu či nedodržení ostatních podmínek bude Nabyvatel upozorněn, případně může být API zpomaleno či zcela zablokováno.

Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady ARIT software se řeší v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nabyvatel bere na vědomí a potvrzuje, že Poskytovatel neodpovídá za vady ARIT software, ani za ztráty dat Nabyvatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené nesprávným výběrem Produktu, nesprávným využitím výsledků získaných pomocí ARIT software, porušením povinností Nabyvatele z Licenčních podmínek, vadou či selháním technického vybavení Nabyvatele.

Uživatelské doplňky

Pro případ, že si Nabyvatel objedná u Poskytovatele vytvoření Uživatelského doplňku, který bude podléhat ochraně autorského zákona, platí následující: (a) Majetková autorská práva k tomuto Uživatelskému doplňku vykonává svým jménem a na svůj účet Poskytovatel, Nabyvatel je oprávněn k užití Uživatelského doplňku na základě těchto Licenčních podmínek; (b) Poskytovatel je oprávněn právo výkonu majetkových práv k Uživatelskému doplňku postoupit třetí osobě; (c) Poskytovatel je oprávněn poskytovat třetím osobám licence ke všem způsobům užití Uživatelského doplňku; (d) Zánikem Poskytovatele přechází právo vykonávat majetková autorská práva k Uživatelskému doplňku na právního nástupce Poskytovatele; (e) Poskytovatel je oprávněn Uživatelský doplněk užít v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, zejména jej zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného, a uvádět na veřejnost v původní či změněné podobě ve smyslu výše uvedeném pod svým jménem; (f) V případě, že Poskytovatel Uživatelský doplněk z jakéhokoliv důvodu nedokončí, není jej Nabyvatel oprávněn dokončit bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele; (g) Poskytovatel má právo dokončit nehotový Uživatelský doplněk i pro případ, že vztah mezi ním a Nabyvatelem upravený Licenčními podmínkami skončí dříve, než ho Poskytovatel dokončí a i v tomto případě je Poskytovatel oprávněn vykonávat k Uživatelskému doplňku majetková práva dle autorského zákona. Pokud Nabyvatel objedná u Poskytovatele vytvoření Uživatelského doplňku nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona, je Poskytovatel oprávněn tento Uživatelský doplněk poskytnout k užívání i jiným osobám než Nabyvateli. Odpovědnost za vady ARIT software vzniklé v důsledku použití Uživatelských doplňků nese Poskytovatel jen v případě, že se jedná o Uživatelské doplňky, které sám Nabyvateli poskytl, přičemž následně nebyly bez souhlasu Poskytovatele nijak modifikovány, a že tyto vady vznikly i přesto, že byly použity v souladu se svým určením a s verzí Produktu, ke které byly určeny. Náklady na přizpůsobení Uživatelských doplňků novým verzím Produktu nese Nabyvatel.

Technická podpora

Roční podpora. Poskytovatel se zavazuje poté, co Nabyvatel nabude Licenci, umožnit Nabyvateli po dobu neurčitou využívat k ARIT software dále specifikované služby souhrnně označované jako „Roční podpora“. Pokud není Roční podpora poskytována jako součást licenčních oprávnění, jsou tyto služby poskytovány za cenu dle ceníku Poskytovatele přístupného na Webových stránkách (dále jen „Cena“). Roční podpora zahrnuje tyto služby:

Poskytování nových verzí. Je zajištěno průběžné uvádění Produktu do souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a / nebo jeho funkční vylepšování. Všechny verze jsou zpřístupněny na Webových stránkách. Dochází-li k takové změně Produktu, že je nutné změnit / doplnit i aktivační klíč, jsou informace o této skutečnosti zveřejněny na Webových stránkách. Informace o tom, jaký aktivační klíč je nutný k té které verzi Produktu, je umístěna na Webových stránkách v místě, kde je ke stažení příslušná verze Produktu.

Hotline

Hotline je služba spočívající v zodpovídání dotazů a řešení problémů spojených s užíváním Produktu. Telefonická Hotline se poskytuje v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hodin, a to na telefonním čísle +420 241 711 754 . Poskytovatel si vyhrazuje právo tuto dobu změnit, o této skutečnosti se však zavazuje Nabyvatele informovat alespoň 7 dní předem.

Provoz ARIT software v Privátním Cloudu

Nabyvateli je zajištěna možnost nechat ARIT software instalovat na servery zajištěné Poskytovatelem a užívat ARIT software prostřednictvím sítě Internet.

V případě nezaplacení Ceny či Odměny (v případě Pronájmu) je Poskytovatel oprávněn poskytování Roční podpory pozastavit, a to až do doby zaplacení.

Servisní služby

Servisní služby k ARIT software lze po domluvě Poskytovatele a Nabyvatele poskytovat i prostřednictvím sítě Internet (dále jen „Vzdálená správa“), pokud Nabyvatel poskytne Poskytovateli potřebné přístupové kódy a hesla (trvalé nebo dočasné, dle svého uvážení) a je-li k dispozici dostatečně kvalitní datové spojení. Pokud se daný problém nepodaří vyřešit v rámci Vzdálené správy v čase k jeho vyřešení dle posouzení Poskytovatele přiměřeném nebo pokud se v čase dle Posouzení Poskytovatele přiměřeném nepodaří navázat datové spojení, je Poskytovatel oprávněn servisní zásah ukončit a navrhnout Nabyvateli jiný způsob řešení vzniklé situace (např. návštěvou svého konzultanta v provozovně Poskytovatele). Nabyvatel je povinen před uskutečněním servisního zásahu Vzdálenou správou pořídit zálohu dat. Poskytovatel provede v takovém případě zásah až poté, co mu bude Nabyvatelem potvrzeno, že záloha byla provedena, nebo že požaduje provést servisní zásah bez zálohy dat.

Poskytovatel vyúčtuje Nabyvateli své servisní zásahy vykonané v rámci Vzdálené správy dle ceníku Poskytovatele pro servisní činnost aktuálního v době vykonání této činnost a přístupného na Webových stránkách. Po každém takovém servisním zásahu vystaví Poskytovatel doklad s rozpisem poskytnutých služeb a s uvedením ceny těchto služeb (dále jen „Servisní list“) a zašle jej poštou nebo e-mailem Nabyvateli. Nabyvatel se zavazuje doručený Servisní list potvrdit a do 3 pracovních dnů doručit zpět Poskytovateli nebo ve stejné lhůtě sdělit Poskytovateli v písemné formě námitky proti údajům uvedeným ve Výkazu práce (dále jen „Námitky“). Nabyvatelem potvrzený Servisní list je vzájemně uznaným dokladem o dodání služby a zakládá Nabyvateli povinnost uhradit Poskytovateli všechny služby na něm uvedené. Pokud Nabyvatel včas nesdělí Poskytovateli Námitky nebo pokud nedoručí Poskytovateli potvrzený Servisní list ani do 5 pracovních dnů od dne, kdy mu byl prokazatelně doručen, považují se služby v něm uvedené a jejich ceny za odsouhlasené.

Pokud Nabyvatel objedná u Poskytovatele poskytnutí i jiných služeb k ARIT software, než které jsou uvedené v těchto Licenčních podmínkách, bude účtovat Poskytovatel Nabyvateli za jejich poskytnutí cenu uvedenou v ceníku Poskytovatele aktuálním v době poskytnutí těchto služeb, který je přístupný na Webových stránkách.

Ochrana důvěrných informací, osobních údajů a dat

Každá smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany a neposkytnout je třetí osobě. Důvěrnými informacemi jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace smluvní stranou písemně označené jako neveřejné.

Poskytovatel garantuje, že informace obsažené v datech vložených do ARIT software nezneužije ani neposkytne třetí straně s výjimkou, kdy je o to požádán orgánem veřejné moci v souladu s platnou legislativou.

V případě, že při činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy bude docházet ke zpracovávání osobních údajů, bude k provedení povinností vyplývajících pro ně ze zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s Nabyvatelem uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. V uvedené souvislosti se pak Poskytovatel dále zavazuje, že poučí své zaměstnance či spolupracovníky, prostřednictvím kterých budou plnit své povinnosti ze Smlouvy vyplývající, o povinnosti mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 15 zákona o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených Nabyvatelem.

Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na případy, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem, respektive kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomuto zákonem.

Nabyvatel – fyzická osoba uděluje odsouhlasením těchto Licenčních podmínek Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním vlastních osobních nebo identifikačních údajů, když tento souhlas je vydán dobrovolně na dobu neurčitou a Nabyvatel si je vědom toho, že jej může odvolat pouze písemně.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn k plnění svých povinností využít subdodavatele.

Nabyvatel je oprávněn smluvní vztah upravený těmito Licenčními podmínkami (dále „Smluvní vztah“) vypovědět. Výpovědní doba poté začíná běžet následující den po dni, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli, a končí v případě Pronájmu poslední den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli, v ostatních případech 31. prosince téhož roku.

Je-li v případě ukončení Smluvního vztahu zajišťován provoz ARIT software v Privátním Cloudu, je Poskytovatel oprávněn po uplynutí výpovědní doby znepřístupnit instalaci ARIT software pro Nabyvatele. Poskytovatel nadále není povinen uchovávat zálohy dat Nabyvatele.

Poskytovatel je oprávněn Smluvní vztah vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí jeden rok a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Nabyvateli.

Nabyvatel je oprávněn od Smluvního vztahu písemnou formou odstoupit do 14 dnů od zaplacení Odměny. V takovém případě mu Poskytovatel vrátí Odměnu za předpokladu, že Nabyvatel odstranil ARIT software a všechny jeho případné kopie ze svého technického vybavení a doručí o tom Poskytovateli písemné prohlášení. Poskytovatel je oprávněn od Smluvního vztahu odstoupit písemnou formou v případě porušení Smluvního vztahu Nabyvatelem, zejména v případě prodlení Nabyvatele s jakoukoliv úhradou delší než 30 dnů, jakož i v případě, užívá-li Nabyvatel ARIT software v rozporu se Smluvním vztahem a / nebo zákonem; Nabyvatel nemá právo na vrácení již zaplacených úhrad, ať Odměny či Ceny, odstoupením Poskytovatele Smluvní vztah zaniká s účinky k okamžiku odstoupení.

Ukončením Smluvního vztahu nebo jeho části nejsou dotčena práva a tak ani ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany důvěrných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po (částečném) ukončení Smluvního vztahu, zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před (částečným) ukončením Smluvního vztahu a Licenci. Poskytovatel není po zániku Smluvního vztahu či jeho části povinen vracet jakékoli částky Odměny či Ceny nebo jiných úplat přijaté od Nabyvatele, nestanoví-li Licenční podmínky či zákon kogentně výslovně jinak.

Pro řešení jakýchkoliv sporů týkajících se Smluvního vztahu je příslušný jako soud prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 4, případně Městský soud v Praze, pokud se bude jednat o spory, které rozhodují v prvním stupni krajské soudy.

V případě vzniku jakéhokoliv dluhu Nabyvatele vůči Poskytovateli týkajícího se Smluvního vztahu je Nabyvatel povinen hradit Poskytovateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Poskytovatel je oprávněn vyúčtování jakýchkoliv plnění týkajících se Smluvního vztahu (tj. příslušné daňové doklady) zasílat Nabyvateli v elektronické podobě.

Poskytovatel je oprávněn zasílat Nabyvateli nabídky a informace o Produktu (vč. nových verzí) i o ostatních produktech v elektronické podobě. Pokud s tím Nabyvatel nebude souhlasit, je povinen o tom doručit písemné oznámení Poskytovateli.

Nabyvatel se zavazuje oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, jakmile se dozví, že došlo k ohrožení nebo porušení Licence a / nebo že třetí osoba uplatňuje nebo může uplatnit nárok k Produktu. Poskytovatel poskytne Nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho Licence.

Smluvní vztah se řídí Smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Licenční podmínky.

Komunikace mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem probíhá zásadně ve formě elektronické (elektronicky) doručením dokumentu či sdělení na kontaktní e-mailovou adresu strany druhé nebo prostřednictvím Webových stránek; tím je splněn požadavek písemnosti formy. Sdělení je považováno za doručené, jakmile Nabyvatel po jeho odeslání nebo zadání prostřednictvím Webových stránek obdrží potvrzující e-mail. Pokud takovýto e-mail obratem neobdrží, je povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře/ů na Webových stránkách. Výjimečně probíhá komunikace (zejména vyžaduje-li tak zákon) ve formě listinné, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé. Smlouva může být měněna a rušena pouze písemně v listinné formě, nestanoví-li tyto Licenční podmínky výslovně jinak.

Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Licenční podmínky změnit. Změny Licenčních podmínek a datum účinnosti aktuálního znění Licenčních podmínek budou Nabyvateli oznámeny elektronicky jejich zveřejněním na Webových stránkách. Pokud Nabyvatel nejpozději čtrnáct (14) dnů od oznámení o změnách Licenčních podmínek výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami a nedoručí jej Poskytovateli, považují se změny za odsouhlasené Nabyvatelem a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny. Nabyvatel má právo Smluvní vztah písemně formou doporučeného dopisu vypovědět do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení o změnách, Smluvní vztah v takovém případě končí dnem předcházejícím dni, v němž změny nabydou účinnosti. Změnou Licenčních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Licenčních podmínek.

Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem neupravené Smlouvou a Licenčními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Neplatnost některého ustanovení Licenčních podmínek nemá za následek neplatnost celých Licenčních podmínek, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky.

Tyto Licenční podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších Licenčních podmínek.

Aktuální Licenční podmínky jsou zveřejněny na Webových stránkách a jsou v tištěné podobě k dispozici na adrese sídla Poskytovatele.

Tyto Licenční podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2015.